بقا در طبیعت

جهت بازدید نتایج آزمون پیشرفته کلیک کنید

نتایج آزمون اسفند ۱۳۹۵

نفر اول

خانم فاطمه گرشاسبی ۴۳ ساله

با ۸۰ امتیاز

برنده ۵۰ درصد تخفیف خرید فیلم های فروشگاه سایت بقا در طبیعت

نفر دوم

آقای پوریا هدایتی ۳۲ ساله

با ۷۰ امتیاز

برنده ۴۰ درصد تخفیف خرید فیلم های فروشگاه سایت بقا در طبیعت

نفر سوم

آقای محمدرضا خالقی ۳۹ ساله

با ۵۵ امتیاز

برنده ۳۰ درصد تخفیف خرید فیلم های فروشگاه سایت بقا در طبیعت

.

نام ، امتیاز و تخفیف دیگر شرکت کنندگان آزمون مقدماتی

نام و نام خانوادگی

سن

امتیاز از 100

تخفیف

محمدامین آزادبخت

محمد رستمی

فرشاد ایازی

آروین منصوری فر

محمدمهدی کلهر

علیرضا ابراهیمی

م قاسمی

محمد رضایی

علیرضا کرمانی

حوریه رستمی

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

۱۸

۱۷

۲۸

۲۰

۲۲

۱۲

۲۲

۲۰

۱۸

۱۷

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

۳۰

۳۰

۲۰

۲۰

۱۵

۱۵

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰


جهت بازدید نتایج آزمون مقدماتی کلیک کنید

نتایج آزمون اسفد ۱۳۹۵

نفر اول

آقای آرش سلیمانزاده ۴۰ ساله

با ۵۹ امتیاز

برنده ۵۰ درصد تخفیف خرید فیلم های فروشگاه سایت بقا در طبیعت

نفر دوم

آقای محمد کاوه ۳۹ ساله

با ۵۳ امتیاز

برنده ۴۰ درصد تخفیف خرید فیلم های فروشگاه سایت بقا در طبیعت

نفر سوم

آقای سهراب میرشکار ۳۲ ساله

با ۴۷ امتیاز

برنده ۳۰ درصد تخفیف خرید فیلم های فروشگاه سایت بقا در طبیعت

.

نام ، امتیاز و تخفیف دیگر شرکت کنندگان آزمون پیشرفته

نام و نام خانوادگی

سن

امتیاز از 100

تخفیف

م قاسمی

آروین منصوری فر

علیرضا عیادپور

----

----

----

----

----

----

----

----

----

۲۲

۲۰

۱۸

--

--

--

--

--

--

--

--

--

۴۵

۴۴

۱۳

--

--

--

--

--

--

--

--

--

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

فروشگاه بقا در طبیعتامکان پرداخت آنلاینhttp://www.aparat.com/baghadartabiatسیوان