بقا در طبیعت

جهت بازدید نتایج آزمون پیشرفته کلیک کنید

نتایج آزمون فروردین ۱۳۹۶

نفر اول

آقای حامد حسینی ۴۱ ساله

با ۷۰ امتیاز

برنده ۵۰ درصد تخفیف خرید فیلم های فروشگاه سایت بقا در طبیعت

نفر دوم

آقای شاهین احمدی ۴۸ ساله

با ۳۵ امتیاز

برنده ۴۰ درصد تخفیف خرید فیلم های فروشگاه سایت بقا در طبیعت

نفر سوم

آقای علی جی ال بی دی ۲۵ ساله

با ۳۰ امتیاز

برنده ۳۰ درصد تخفیف خرید فیلم های فروشگاه سایت بقا در طبیعت

.

نام ، امتیاز و تخفیف دیگر شرکت کنندگان آزمون مقدماتی

نام و نام خانوادگی

سن

امتیاز از 100

تخفیف

علی یعقوبی نیکو

محمد محمودی

مهدی برزگر

ح پارسا

سبحان عابدزاده

محمدحسین یوسفی نژاد

محسن ادیبی

معین

علیرضا لرستانی

فاطمه گنجی

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

۲۴

۴۳

۳۳

۲۹

۱۴

۲۷

۲۵

۱۷

۱۸

۲۱

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

۲۵

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۱۵

۱۵

۱۵

۱۰

۱۰

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰


جهت بازدید نتایج آزمون مقدماتی کلیک کنید

نتایج آزمون فروردین ۱۳۹۶

نفر اول

آقای محسن ادیبی ۲۵ ساله

با ۷۴ امتیاز

برنده ۵۰ درصد تخفیف خرید فیلم های فروشگاه سایت بقا در طبیعت

نفر دوم

آقای علیرضا خرمی ۴۱ ساله

با ۵۳ امتیاز

برنده ۴۰ درصد تخفیف خرید فیلم های فروشگاه سایت بقا در طبیعت

نفر سوم

آقای محمدحسین یوسفی نژاد ۲۷ ساله

با ۲۶ امتیاز

برنده ۳۰ درصد تخفیف خرید فیلم های فروشگاه سایت بقا در طبیعت

.

نام ، امتیاز و تخفیف دیگر شرکت کنندگان آزمون پیشرفته

نام و نام خانوادگی

سن

امتیاز از 100

تخفیف

علیرضا بیگی

حوریه قاسمی

کیوان احمدی

----

----

----

----

----

----

----

----

----

۲۵

۳۲

۲۷

--

--

--

--

--

--

--

--

--

۲۵

۲۴

۱۸

--

--

--

--

--

--

--

--

--

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۰

فروشگاه بقا در طبیعتامکان پرداخت آنلاینhttp://www.aparat.com/baghadartabiatسیوان